Intrebari frecvente


1. Există o lista exhaustivă cu codurile CAEN neeligibile pentru schema de minimis în cadrul Programului Romania Start Up Plus (RSUP)?

Răspuns: Vă recomandăm să utilizați Lista codurilor CAEN aferente activităților care sunt eligibile la finanțare în Programul Start-up Nation România, accesând documentul:

Lista codurilor CAEN

2. Care sunt cheltuielile eligibile pe care pot să le efectueze Start-up-urile nou înființate? Există o listă exhaustivă cu cheltuielile neeligibile pentru start-up-urile nou înființate?

Răspuns: Lista cheltuielilor eligibile pe care pot să le efectueze Start-up-urile nou înființate, conform Corrigendum-ului nr.1 la GS-CS, este următoarea:

1. Cheltuieli cu salariile personalului nou-angajat

1.1. Cheltuieli salariale

1.2. Onorarii/ venituri asimilate salariilor pentru experți proprii/ cooptați

1.3. Contribuţii sociale aferente cheltuielilor salariale şi cheltuielilor asimilate acestora (contribuţii angajaţi şi angajatori)

2. Cheltuieli cu deplasarea personalului întreprinderilor nou-înfiinţate:

2.1. Cheltuieli pentru cazare

2.2. Cheltuieli cu diurna personalului propriu

2.3. Cheltuieli pentru transportul persoanelor (inclusiv transportul efectuat cu mijloacele de transport în comun sau taxi, gară, autogară sau port şi locul delegării ori locul de cazare, precum şi transportul efectuat pe distanța dintre locul de cazare şi locul delegării)

2.4. Taxe şi asigurări de călătorie și asigurări medicale aferente deplasării

3. Cheltuieli aferente diverselor achiziţii de servicii specializate, pentru care beneficiarul ajutorului de minimis nu are expertiza necesară

4. Cheltuieli cu achiziția de active fixe corporale (altele decât terenuri și imobile), obiecte de inventar, materii prime și materiale, inclusiv materiale consumabile, alte cheltuieli pentru investiţii necesare funcţionării întreprinderilor

5. Cheltuieli cu închirierea de sedii (inclusiv depozite), spații pentru desfășurarea diverselor activițăți ale întreprinderii, echipamente, vehicule, diverse bunuri

6. Cheltuieli de leasing fără achiziție (leasing operațional) aferente funcţionării întreprinderilor (rate de leasing operațional plătite de întreprindere pentru: echipamente, vehicule, diverse bunuri mobile și imobile)

7. Utilităţi aferente funcţionării întreprinderilor

8. Servicii de administrare a clădirilor aferente funcţionării întreprinderilor

9. Servicii de întreţinere şi reparare de echipamente şi mijloace de transport aferente funcţionării întreprinderilor

10. Arhivare de documente aferente funcţionării întreprinderilor

11. Amortizare de active aferente funcţionării întreprinderilor

12. Cheltuieli financiare şi juridice (notariale) aferente funcţionării întreprinderilor

13. Conectare la reţele informatice aferente funcţionării întreprinderilor

14. Cheltuieli de informare şi publicitate aferente funcţionării întreprinderilor

15. Alte cheltuieli aferente funcţionării întreprinderilor

15.1. Prelucrare de date

15.2. Întreţinere, actualizare şi dezvoltare de aplicaţii informatice

15.3. Achiziţionare de publicaţii, cărţi, reviste de specialitate relevante pentru operaţiune, în format tipărit şi/sau electronic

15.4. Concesiuni, brevete, licenţe, mărci comerciale, drepturi şi active similare

3. Conform GS, Condiții Specifice, întreprinderile nou înființate vor trebui să aibă sediul social și, după caz, punctul/ punctele de lucru în mediul urban, în regiunea de dezvoltare în care se implementează proiectul. Condiția este una cumulativă? Spre exemplu, ar fi eligibilă o companie ce și-ar stabili sediul în mediu rural, dar ar deschide punct de lucru în mediu urban și și-ar finanța activitatea desfășurată exclusiv în mediu urban?

Răspuns: Conform prevederilor GS – CS – Activitățile și acțiunile sprijinite în cadrul apelului „Întreprinderile nou înființate vor trebui să aibă sediul social și, după caz, punctul/ punctele de lucru în mediul urban, în regiunea de dezvoltare în care se implementează proiectul.”

4. Prin calitatea de acționar majoritar se înțelege persoana care deține mai mult de 50% din acțiunile dintr-o întreprindere, sau persoana care deține cele mai multe părți sociale din respectiva întreprindere, raportate la ceilalți deținători de părți sociale (e.g. 30% e majoritar între 4 acționari cu 30%, 20%, 20%, 20%)?

Răspuns: Conform Corrigendum-ului nr.1 la GS-CS – “Persoanele fizice care înființează afaceri nu trebuie să aibă calitatea de asociați majoritari în structura altor societati comerciale înființate în baza Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, la data semnării contractului de subvenție.”

Acționarul majoritar este persoana care are conform legii, capacitatea de a lua decizii în privința societății comerciale, fără acordul celorlalți asociați, motiv pentru care apreciem că trebuie să dețină majoritatea absolută a capitalului social (peste 50%).

5. Persoanele care sunt în concediu creștere copil pot fi încadrate în grupul țintă al proiectului?

Răspuns: În cadrul prezentei cereri de propuneri de proiecte, grupul țintă este format din persoane fizice (de ex. șomeri, persoane inactive, persoane care au un loc de muncă și înființează o afacere în scopul creării de noi locuri de muncă), prin urmare persoanele care sunt în concediu creștere copil pot face parte din Grupul Țintă (GT) în măsura în care se pot încadra în categoria “persoane care au un loc de muncă și înființează o afacere în scopul creării de noi locuri de muncă” sau în categoria „persoane inactive”.

6. În ce măsură trebuie respectat planul de afaceri? Se poate modifica lista de cheltuieli din planul de afaceri după finanțare?

Răspuns: Planurile de afaceri care primesc sprijin financiar în cadrul proiectului sunt planurile de afaceri aprobate de către un juriu, prin urmare obiectivele asumate prin planul de afaceri trebuie respectate. În ceea ce privește lista de cheltuieli aprobate din planul de afaceri, considerăm că acestea ar putea suporta modificări în baza unei bune justificări.

7. Achizițiile prevăzute în planul de afaceri de către start-up-urile nou înființate pot fi realizate din spațiul extracomunitar?

Răspuns: Ghidul solicitantului nu prevede nicio mențiune în acest sens, dar având în vedere prevederile Regulamentelor Europene care vizează statele membre UE, vă recomandăm să nu faceți achiziții din spațiul extracomunitar.

8. Un start-up nou înființat în cadrul proiectului poate avea mai mulți acționari prin act constitutiv, chiar dacă aplicantul pentru finanțare start-up este o singură persoană?

Răspuns: Da. În cazul în care întreprinderea se înființează ca societate reglementată de Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, și are mai mult de un asociat, persoana al cărei plan de afaceri a fost selectat în vederea finanțării va trebui să aibă calitatea de acționar majoritar, ceea ce înseamnă că dacă sunt doi asociați, persoana al cărei plan de afaceri a fost selectat trebuie să dețină mai mult de 50% din capitalul social al întreprinderii înființate.

9. Angajații start-up-urilor nou înființate prin proiect trebuie să fie încadrați cu normă întreagă ca și angajați?

Răspuns: Recomandăm ca angajarea să se facă cu CIM, fie normă întreagă, fie normă parțială.