Metodologia de selecție a planurilor de afaceri


Metodologia de selecție a planurilor de afaceri va fi postată în perioada imediat următoare.
Procesul de selecție a planurilor de afaceri va fi pregătit și desfășurat astfel încât să asigure o procedură decizională transparentă, echidistantă și obiectivă, care să respecte prevederile schemei de minimis, ale ghidului România Start Up Plus și ale legislației aplicabile.
Planurile de afaceri selectate vor beneficia de ajutor de minimis acordat pentru punerea acestora în aplicare.
În cadrul concursului de idei de afaceri vor fi selectate 52 planuri de afaceri care vor primi finanțare prin Schema de minimis Romania Start Up Plus.

Condiții de eligibilitate privind participanții:
La concursul organizat în cadrul proiectului, în vederea evaluărilor planurilor deafaceri, pot participa:
- Persoane fizice care intenționează să înființeze o afacere nonagricolă în mediul urban și își au reședința sau domiciliul în Regiunea Vest - Județele Arad, Caraș-Severin, Hunedoara și Timiș, care au participat la programul de formare antreprenorială derulat în cadrul proiectului, precum și persoane care nu au participat la cursurile de formare antreprenorială organizate de beneficiarul contractului de finanțare în cadrul proiectului, dar care se încadrează în categoriile de grup țintă eligibile.
- Persoanele fizice care înființează afaceri nu trebuie să aibă calitatea de asociați majoritari în structura altor societăți comerciale înființate în baza Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, la data semnării contractului de subvenție.

Vor fi sprijinite și înființate cel puțin 2 întreprinderi în fiecare județ al Regiunii Vest:
- Minim 2 întreprinderi înființate în Județul Arad;
- Minim 2 întreprinderi înființate în Județul Caraș-Severin;
- Minim 2 întreprinderi înființate în Județul Hunedoara;
- Minim 2 întreprinderi înființate în Județul Timiș.

Numărul de persoane care beneficiază de ajutor de minimis fără să fi participat la programul de formare antreprenorială organizat în cadrul proiectului nu va putea depăși 5 (10% din numărul total de persoane beneficiare de ajutor de minimis acordate în cadrul proiectului).

Pot beneficia de facilităţile prevăzute în prezenta schemă, întreprinderile care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:
a) sunt legal constituite în România - Regiunea Vest și își desfășoară activitatea în România - Regiunea Vest;
b) reprezentantul legal al întreprinderii nu a fost supus în ultimii 3 ani unei condamnări pronunțate printr-o hotărâre judecătorească definitivă și irevocabilă, din motive profesionale sau etic-profesionale;
c) reprezentantul legal al întreprinderii nu a fost condamnat printr-o hotărâre judecătorească definitivă și irevocabilă pentru fraudă, corupţie, implicare în organizaţii criminale sau în alte activităţi ilegale, în detrimentul intereselor financiare ale Comunităţii Europene;
d) reprezentantul legal al întreprinderii nu furnizează informaţii false;
e) este direct responsabil de pregătirea şi implementarea planului de afaceri şi nu acţionează ca intermediar pentru proiectul propus a fi finanţat;
f) nu a fost subiectul unei decizii/ ordin de recuperare a unui ajutor de stat/ de minimis a Comisiei Europene/ al unui alt furnizor de ajutor, sau, în cazul în care a facut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executată și creanța a fost integral recuperată, inclusiv dobânda de recuperare aferentă;
g) respectă condițiile prevăzute în Ghidul solicitantului – Condiții specifice ”România Start-Up Plus”, respectiv:
 - angajarea a minimum 2 persoane în cadrul afacerii finanțate prin schema de minimis;
 - asigurarea funcționării întreprinderii sprijinite prin schema de minimis, pe o perioadă de minimum 12 luni pe perioada implementării proiectului aferent contractului de finanțare;
 - asigurarea perioadei de sustenabilitate de minimum 6 luni, în care beneficiarul să asigure continuarea funcționării afacerii, inclusiv cu obligația menținerii locurilor de muncă;
 - respectarea obiectivelor asumate prin planul de afaceri aprobat în cadrul proiectului.

h) valoarea maximă totală a ajutoarelor de minimis de care poate beneficia întreprinderea unică pe o perioadă de 3 ani consecutivi, cumulată cu valoarea alocării financiare acordate în conformitate cu prevederile prezentei scheme, nu va depăşi echivalentul în lei a 200.000 euro (100.000 Euro în cazul întreprinderilor unice care efectuează transport de mărfuri în contul terţilor sau contra cost).

În selectarea planurilor de afaceri se vor respecta următoarele condiții obligatorii:
1. Dintre cele 52 planuri de afaceri ce urmează a fi selectate spre finanțare:   - cel puțin 6 (11%) din planurile de afaceri finanțate vor propune măsuri ce vor promova concret dezvoltarea durabilă prin dezvoltarea unor produse, tehnologii sau servicii care contribuie la aplicarea principiilor dezvoltării durabile;
  - cel puțin 6 (11%) din planurile de afaceri finanțate vor propune activități ce vor promova concret sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon și eficiență din punctul de vedere al utilizării resurselor;
  - cel puțin 6 (11%) din planurile de afaceri finanțate vor propune măsuri ce vor promova concret inovarea socială;
  - cel puțin 13 (25%) din planurile de afaceri finanțate vor propune măsuri ce vor promova concret utilizarea și calitatea TIC prin implementarea unor soluții TIC în procesul de producție/ furnizare de bunuri, prestare de servicii și/sau execuție de lucrări;
  - cel putin 6 (11%) din planurile de afaceri finanțate vor propune măsuri ce vor promova concret consolidarea cercetării, a dezvoltării tehnologice și/sau a inovării, prin derularea de activități specifice.
2. În planul de afaceri se menționează codul CAEN principal și activitățile prevăzute a fi finanțate prin respectivul plan de afaceri.
3. Nu vor putea fi selectate în vederea finanțării planuri de afaceri ce se adresează activităților economice enumerate la art. 5 din schema de ajutor de minimis asociată acestui program de finanțare, mai exact:
  a. ajutoarelor acordate întreprinderilor care îşi desfăşoară activitatea în sectoarele pescuitului şi acvaculturii, reglementate de Regulamentul (CE) nr. 104/2000 al Consiliului din 17 decembrie 1999 privind organizarea comună a pieţelor în sectorul produselor pescăreşti şi de acvacultură, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L nr. 17/21.01.2000;
  b. ajutoarelor acordate întreprinderilor care îşi desfăşoară activitatea în domeniul producției primare de produse agricole;
 c. ajutoarelor acordate întreprinderilor care-şi desfășoară activitatea în sectorul prelucrării şi comercializării produselor agricole, în următoarele cazuri:
   - atunci când valoarea ajutorului este stabilită pe baza preţului sau a cantităţii produselor în cauză achiziţionate de la producătorii primari sau introduse pe piaţă de întreprinderile în cauză;
    - atunci când ajutorul este condiţionat de transferarea lui parţială sau integrală către producătorii primari;
  d. ajutoarelor destinate activităţilor legate de export către ţări terţe sau către state membre, respectiv ajutoarelor legate direct de cantităţile exportate, ajutoarelor destinate înfiinţării şi funcţionării unei reţele de distribuţie sau destinate altor cheltuieli curente legate de activitatea de export;
  e. ajutoarelor condiționate de utilizarea preferențială a produselor naţional față de cele importate;
  f. ajutoarelor acordate pentru achiziţia de vehicule de transport rutier de mărfuri.
4. Numărul planurilor de afaceri care prevăd activități economice ce se încadrează în CAEN, Secțiunea G – Comerț cu ridicata și cu amănuntul; repararea autovehiculelor și motocicletelor, cu excepția Grupei 452 – Întreținerea și repararea autovehiculelor nu va putea depăși 20% din numărul total al planurilor de afaceri finanțate prin intermediul aceluiași proiect.
5. Nu vor fi finanțate două sau mai multe planuri de afaceri, propuse de persoane diferite, identice sau cu un grad foarte mare de asemănare în ceea ce privește descrierea segmentului de piață, planului de management și marketing și bugetul detaliat.
6. Planurile de afaceri propuse spre finanțare vor reflecta realitatea segmentului de piață vizat și vor fi fundamentate tehnic și economic, pornind de la informații verificabile în Regiunea Vest - zonă geografică de implementare a proiectului.